Hoe Buitenshuisproject financieren?

De financiering van het Buitenshuisproject varieert per gemeente  Zo maken de huidig participerende gemeenten vooral gebruik van de SMI regeling, maar ook van de jeugdwetgelden en het onderwijsachterstandenbeleid. Daarbij maken enkele gemeenten gebruik van een eigen bijdrage van ouders, waar andere gemeenten dit niet doen.

Sociaal medische indicatie Kinderopvang

Sociaal Medische Indicatie (SMI) is een vangnetregeling die gemeenten de mogelijkheid geeft om gezinnen tijdelijk financieel te ondersteunen in de kosten van de kinderopvang als zij door bepaalde omstandigheden tijdelijk niet kunnen werken en daarmee niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag. De kinderen in het gezin zijn tussen de 0 t/m 12 jaar. Elke gemeente heeft de beleidsvrijheid om per situatie te bepalen hoe het gezin het beste tijdelijk kan worden ondersteund. De redenen waardoor ouders tijdelijk in aanmerking kunnen komen voor deze regeling zijn bijvoorbeeld:

  • Een kind of de ouder heeft een lichamelijke, zintuigelijke, verstandelijke of psychische beperking waardoor andere kinderen in het gezin beter af zijn met kinderopvang.
  • Het gezin is in een sociale of medische crisissituatie beland waardoor de ouders niet in staat zijn de verzorging van het kind op zich te nemen.
  • Als kinderopvang in het belang is van de goede en gezonde ontwikkeling van het kind.
  • De SMI-regeling kan goed ingezet worden voor het Buitenshuisproject.

De SMI-regeling kan goed ingezet worden voor het Buitenshuisproject. Onder meer gemeente Maastricht en Hilversum doen dit. Daarbij is het niet noodzakelijk  voor gemeenten alle kosten van de kinderopvang te vergoeden. Voor het uitrekenen van de eigen bijdrage kan de gemeente gebruikmaken van de tarieventabel van de belastingdienst. https://financieel.infonu.nl/geld/157734-kinderopvangtoeslag-2018-vergoeding-duo-en-eigen-bijdrage.html#de-kinderopvangtoeslagtabel-2018. Dit verkleint ook de overstap van de SMI naar de kinderopvangtoeslag op een later moment. Indien de ouders geen eigen bijdrage kunnen betalen, kan de gemeente besluiten om alle kosten van de kinderopvang te betalen. Voor een tegemoetkoming in de eigen bijdrage kan de gemeente de ouders (en de linking-pin) ook wijzen op de stichting Leergeld en of het samenwerkingsverband Sam& (zie hieronder). Bij deze organisaties kunnen verzoeken worden ingediend in het kader van de Subsidieregeling Armoede en Schulden (‘Klijnsma-gelden’). Voor het Buitenshuisproject kan de linking-pin dit samen oppakken met de beleidsmedewerker van de gemeente.

Jeugdwet

De Jeugdwet geeft de gemeente beleidsvrijheid om in te zetten op preventie, zeker wanneer dit zwaardere vormen van zorg kan voorkomen. Doel van de Jeugdwet is o.a. het voorkomen van problemen en vroegtijdige inzet van hulp en zorg in het ‘voorveld’ om zo zwaardere vormen van jeugdhulp te voorkomen. Gemeenten kunnen dus zelf de behoefte bepalen en op basis daarvan preventie en zorg inkopen. Preventieve activiteiten die onder de Jeugdwet vallen zijn onder andere: vroege interventie bij opgroeiproblemen en signaleren van beginnende problemen door de coördinatie tussen instanties te bevorderen. Ook preventieve activiteiten door welzijnswerk of welzijnsorganisaties, zoals het jongerenwerk, vallen onder de Jeugdwet. Buitenshuis-aanbod past hier dus prima in.

Armoedebeleid

Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om alle inwoners – en vooral kinderen – te laten meedoen in de samenleving. Mensen die moeten rondkomen van een minimuminkomen kunnen hierbij ondersteuning krijgen. Een gemeentelijk instrument daarvoor is het armoedebeleid. In dit kader heeft de landelijke overheid extra budget vrijgemaakt, de subsidieregeling Armoede & Schulden (zogeheten ‘Klijnsma-gelden’). Er is 100 miljoen per jaar beschikbaar om kinderen die in armoede opgroeien een steuntje in de rug te geven. Sommige gemeenten hebben dit aanbod gebundeld in zogenoemde kindpakketten. Een kindpakket is een pakket, dat kinderen in armoede voorziet van ten minste de meest noodzakelijke behoeften, aangevuld met zaken om mee te kunnen doen in de samenleving. Bijvoorbeeld U-pas Kindpakket in Utrecht. Zaak is dus om deelname aan het Buitenshuisproject in deze termen te beschrijven.

Stichting Leergeld

De stichting Leergeld wil sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen voorkomen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om naar eigen keuze mee te kunnen doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten op het terrein van onderwijs (bv schoolreisjes), sport, cultuur en welzijn (bv scouting). Gemeenten die kinderen willen laten meedoen aan het Buitenshuisproject maar die geen opvangplaatsen kunnen inkopen, zouden afspraken kunnen proberen te maken met de lokale stichting Leergeld over bekostiging van deelname van gezinnen/kinderen aan het Buitenshuisproject. Bijvoorbeeld dat aanvragen van ouders/linking-pin t.b.v. kinderen die voldoen aan de criteria voor deelname aan het Buitenshuisproject, in principe worden gehonoreerd. Er zijn 105 lokale Leergeld stichtingen, die samen actief zijn in 270 (van de in totaal 380) Nederlandse gemeenten. Ze zijn bereikbaar via https://www.leergeld.nl/. De stichtingen Leergeld hebben veel geld gekregen vanuit de subsidieregeling Armoede & Schulden.

Sam& voor alle kinderen

Sam& is het samenwerkingsverband tussen Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport en Cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp. Samen zetten zij zich in voor alle kinderen die opgroeien in armere gezinnen en bieden voorzieningen op het gebied van educatie, sport, cultuur, verjaardag, recreatie en overige zaken. Ook dit samenwerkingsverband heeft veel geld gekregen vanuit de subsidieregeling Armoede & Schulden. Verdere info, zie: https://www.samenvoorallekinderen.nl/gemeenten

Sam& is er ook voor intermediairs zoals leerkrachten, schuldhulpverleners, wijkteams, huisartsen. Ook zij kunnen ervoor zorgen dat alle kinderen gewoon mee kunnen doen, zie https://www.samenvoorallekinderen.nl/intermediairs. Jongeren tussen de 18-21 jaar kunnen zelf een aanvraag doen als zij door hun financiële situatie niet mee kunnen doen met hun leeftijdsgenoten.

Onderwijsachterstanden-beleid

Om kinderen met een onderwijsachterstand te helpen, bieden gemeenten speciale programma’s. Gemeenten krijgen financiële middelen van het Rijk om goed onderwijsachterstandenbeleid te voeren. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid.

De gemeente Almere bekostigt de deelname aan het Buitenshuisproject vanuit dit onderwijsachterstandenbeleid.