Privacystatement

Privacyverklaring www.buitenshuisproject.nl

Versie 5 september 2018

 

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met (persoons)gegevens die u via deze website www.buitenshuisproject.nl aan ons verstrekt (hierna: “de Website”). Uw persoonsgegevens worden verwerkt door het Trimbos-instituut, gevestigd aan de Da Costakade 45 (3521 VS) in Utrecht, telefoonnummer 030 297 1100, e-mail: info@trimbos.nl (hierna: “het Trimbos-instituut”).

Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop het Trimbos-instituut omgaat met uw persoonsgegevens of als u gebruik wilt maken van uw rechten op grond van de AVG (die hieronder zijn beschreven), kunt u contact opnemen met Stephanie Leone via Sleone@trimbos.nl

Als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming, via fg@trimbos.nl. De Functionaris voor Gegevensbescherming is onafhankelijk en houdt voor het Trimbos-instituut toezicht op de naleving van de AVG. Als u niet tevreden bent over hoe het Trimbos-instituut uw klacht afhandelt of als u uw klacht liever niet bij het Trimbos-instituut indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring bevat de volgende informatie:

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
 2. Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld en waarvoor?
 3. Op welke grond worden uw persoonsgegevens verwerkt?
 4. Verzamelen wij gegevens over kinderen jonger dan 18?
 5. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
 6. Met wie delen wij uw gegevens?
 7. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
 8. Wat zijn uw rechten?
 9. Cookies?
 10. Wijzigingen

                                                                                           

1.    Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Het Trimbos-instituut is verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten. Wij doen er uiteraard alles aan om de privacyregels die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en andere wet- en regelgeving na te leven.

 

2.    Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld en waarvoor?

Account: Als u zich bij ons als gebruiker registreert, dan verwerken we de gegevens die nodig zijn om uw account te kunnen beheren en te beveiligen: uw naam, uw e-mailadres en uw wachtwoord.

Ervaring delen: Als u gebruik maakt van de mogelijkheid om op blogs te reageren, doet u dit door in te loggen met uw LinkedIn-profiel. De volgende gegevens worden dan verzameld: uw naam, uw foto en uw functie die zijn opgeslagen in uw LinkedIn-profiel. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de functionaliteit van de website te waarborgen.

Contactformulier: Indien u het contactformulier gebruikt, worden de volgende gegevens verzameld: uw naam, uw functie, de naam van uw organisatie, de gemeente waar u werkzaam bent, uw e-mailadres en de gegevens die u in het tekstveld invult. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om uw vragen te beantwoorden.

We gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

3.    Op welke grond worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Account: deze persoonsgegevens verwerken wij op de grond van uw toestemming. U kunt deze toestemming ook weer intrekken, door uw account te verwijderen. Als u uw account verwijdert, kunt u helaas geen gebruik meer maken van de betreffende functionaliteit van de website. Het gebruik van de persoonsgegevens tot het moment van intrekking blijft rechtmatig.

Ervaring delen: wij verwerken deze persoonsgegevens op grond van uw toestemming.

Contactformulier: wij verwerken de persoonsgegevens die u hier achterlaat op grond van uw toestemming.

 

4.    Verzamelen wij gegevens over kinderen jonger dan 18?

Nee. Deze website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 18.

 

5.    Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Account: Als u uw account verwijdert worden al uw persoonsgegevens direct verwijderd.

Contactformulier: De persoonsgegevens ontvangen via een van de contactformulieren worden verwijderd na afronding van uw verzoek tot informatie.

Indien nodig voor het voldoen aan een wettelijke verplichting of de afwikkeling van een gerechtelijke procedure kunnen de daarvoor benodigde persoonsgegevens langer worden bewaard.

 

6.    Met wie delen wij uw gegevens?

We slaan uw gegevens op bij onze ICT-serviceprovider, die daarmee uw gegevens verwerkt in onze opdracht. De gegevens worden opgeslagen op een server binnen de Europese Unie. Met deze partij hebben wij afspraken gemaakt (een verwerkersovereenkomst) waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid zijn geregeld als u van ons mag verwachten.

We verstrekken uw gegevens verder niet aan derden, tenzij het Trimbos-instituut op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

 

7.    Hoe beveiligen we uw gegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Zo worden de gegevens op een beveiligde server opgeslagen en hebben alleen de mensen die aan het Buitenshuis-project werken toegang tot deze gegevens.

 

8.    Wat zijn uw rechten?

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Het gebruik van de persoonsgegevens tot het moment van intrekking blijft rechtmatig. Daarnaast heeft u het recht:

 1. op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
 2. op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
 3. In bepaalde gevallen: om bezwaar te maken tegen de verwerking of het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 4. In bepaalde gevallen: om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’), bijvoorbeeld als u uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens intrekt.
 5. om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

 

Voor meer informatie: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kan uw rechten uitoefenen door per e-mail contact op te nemen met de hierboven genoemde contactpersoon.

Houd er bij verwijdering van uw persoonsgegevens of de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens wel rekening mee dat daarna de website of onderdelen daarvan niet of niet in zijn geheel meer kan worden gebruikt.

Indien wij uw e-mailadres al hebben verwijderd kunnen wij geen gevolg meer geven aan een verzoek tot uitoefening van uw rechten, omdat wij dan niet meer weten welke gegevens bij u horen. In dat geval is er ook geen sprake meer van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

9.    Cookies?

De Website gebruikt de cookies zoals vermeld in onze ‘Cookieverklaring website www.buitenshuisproject.nl’. Klik hier om deze cookieverklaring te bekijken.

 

10. Wijzigingen

Onze diensten zijn voortdurend in ontwikkeling. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen eventuele gewijzigde versies op de website. We plaatsen een opvallende melding op onze website om u te informeren indien de privacyverklaring is gewijzigd en geven bovenaan de privacyverklaring aan wanneer deze de laatste keer is bijgewerkt. We raden u aan om de nieuwste versie regelmatig te raadplegen en indien u contact met ons op wilt nemen te bekijken of de contactgegevens nog up-to-date zijn. De nieuwe privacyverklaring is na plaatsing van kracht.